Προεγχειρητική Εκτίμηση

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  Ο προεγχειρητικός έλεγχος ενός ασθενούς απαιτεί υπευθυνότητα και εμπειρία. Δεν πρόκειται για μια τυπική διαδικασία και πρέπει να προηγείται τόσο χειρουργικών επεμβάσεων όσο και ενδοσκοπήσεων. Η σωστή εκτίμηση του περιστατικού αλλά και προεγχειρητικές φαρμακες παρεμβάσεις δύνανται να μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα διεγχειρητικών επιπλοκών εκ του αναπνευστικού.